Teror vjetroelektrane Lukovac

Dok se izgradnja vjetroelektrane Lukovac odvija velikom brzinom, te je već postavljen veliki broj vjetroagregata koji uživo izgledaju zastrašujuće, ovdje želimo još jednom argumentirano ukazati kako ovaj projekt krši nekoliko zakona Republike Hrvatske, te kako sve odgovorne državne institucije i investitor ignoriraju argumente, prava i želje lokalne zajednice.

Popis zakona koji se krše uz obrazloženja:

1a. ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Članak 2.

2. Štetni učinci su učinci štetni za ljudsko zdravlje i okoliš,

3. Buka štetna po zdravlje ljudi jest svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene razine s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka,

4. Smetanje bukom jest stupanj smetnje stanovništva uzrokovane bukom okoliša, određene na temelju rezultata dobivenih terenskim ispitivanjem,

1b. PRAVILNIK O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM RAZINAMA BUKE U SREDINI U KOJOJ LJUDI RADE I BORAVE (NN 145/2004)

Članak 3

Rezidualna buka jest ukupna buka prisutna na nekom mjestu prije nego što je došlo do bilo kakve promjene u postojećoj situaciji.

Članak 6

Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene razine prema Tablici 1. članka 5. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih izgra­đenih, rekonstruiranih ili adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije povećati postojeće razine buke za više od 1 dB(A).

Obrazloženje:

15.07.2010. godine tvrtka ovlaštena za mjerenje buke Alfa Atest d.o.o. izvršila je mjerenja razine rezidualne buke na 4 mjesta (Dobranje, Svib i Cista Velika) koja su najugroženija i najbliža vjetroelektrani Lukovac. Iz priloženog Izvještaja o mjerenju buke, je vidljivo da je rezidualna razina buke na ovom području od 23-25 dB. Ova razina rezidualne buke je mnogo niža od dopuštene razine prema Tablici 1. članka 5. ovoga Pravilnika. 

Iz proračuna buke za pojedine vjetroagregata u Studiji utjecaja na okoliš vidljivo je da najbučnije od njih imaju razinu buke od 40-43 dB što je prekoračenje za više od 15 dB u odnosu na rezidualnu razinu buke.

Dakle, izgradnjom vjetroelektrane na ovom području krši se Zakon o zaštiti od buke, posebno kroz Članak 6 Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

2. ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA (NN 110/2007)

Članak 2

(3) Zahvatima u okoliš smije se utjecati na kakvoću življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet u okvirima održivog razvitka.

Članak 3

21. Održivi razvitak je gospodarski i socijalni razvitak društva koji u zadovoljavanju potreba današnjeg naraštaja uvažava iste mogućnosti zadovoljavanja potreba idućih naraštaja, te omogućuje dugoročno očuvanje kakvoće okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza

Članak 6

(1) Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

– zaštita života i zdravlja ljudi,

– zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti

Članak 9 – Načelo predostrožnosti

(6) Kada prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete za zdravlje ljudi i okoliš, ne smije se odlagati poduzimanje nužnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena.

(7) Odustat će se, odnosno neće se djelovati, obavljati djelatnost i/ili obaviti zahvat, koji imaju znanstveno dokazanu ili pretpostavljenu vjerojatnost štetnog i trajno štetnog utjecaja na okoliš a osobito na sastavnice okoliša – biološku raznolikost i krajobraz.

Obrazloženje:

S obzirom na već opisanu ugroženost zdravlja i normalnog života mještana nedopuštenom razinom buke, te drugim potencijalnim problemima opisanim u Primjedbama na Studiju utjecaja na okoliš poput Efekta zasjenjivanja ili treperenja sjene, opasnosti od nesreća vjetreagregata, te negativnog utjecaja na faunu jasno je da bi izgradnja vjetroelektrane na ovom području kršila Članak 9 (Načelo predostrožnosti) Zakona o zaštiti okoliša.

3. ZAKON O GRADNJI (NN 153/13)

Članak 13

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

Obrazloženje:

S obzirom na prije navedenu ugroženost zdravlja i normalnog života mještana nedopuštenom razinom buke, jasno je da izgradnja vjetroelektrane na ovom području krši Članak 13 Zakona o gradnji.

4. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/2013)

Članak 141

 1. Stranka u postupku lokacijske dozvole je podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola.

Članak 149

(1) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.

 1. U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole primjenjuje se članak 141. stavak 1. ovoga Zakona samo ako se izmjene i/ili dopune odnose na vanjsku veličinu građevine, veličinu i oblik građevne čestice ili smještaj građevine na građevnoj čestici.

Obrazloženje:

Posljednje u nizu kršenja zakona je sljedeće: Prije nekoliko mjeseci Ministarstvo graditeljstva je donijelo izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za ovaj projekt. Naime, u originalnoj lokacijskoj dozvoli jedan od pristupnih puteva ide preko Jasenka i to preko čestice koja je 1/1 u privatnom vlasništvu. Vlasnik parcele nije nikako bio uključen u upravni postupak niti obavješten o projektu u vrijeme dobijanja lokacijske i građevinske dozvole. Propust investitora? Možda da, a možda i ne s obzirom na njihovo bahato ponašanje svih ovih godina u stilu “ne može nam nitko ništa”. Kad su naknadno zaključili da bi taj pristupni put mogao biti problem, zatražili su izmjene i dopune lokacijske dozvole, tobože razdvajajući projekt u dodatne faze, gdje je zadnja faza vezana za taj pristupni put. Po svemu sudeći ta zadnja faza neće se nikad niti izvršiti.

E sad, pitanje za milijun kuna: Kako je moguće dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu za projekt koji zadire u privatno vlasništvo? 

Originalna lokacijska dozvola, kao i nedavna izmjena i dopuna lokacijske dozvole nije donesena u skladu s važećom procedurom za izmjenu lokacijske dozvole propisano čl. 149. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, a u svezi s čl. 141. st 1. istog zakona.

Naime, stranka u postupku izdavanja tj. izmjene lokacijske dozvole jest vlasnik nekretnine, odnosno nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, te je vlasnik privatne čestice preko koje je planirana izgradnja pristupnog puta, morao biti uključen u upravni postupak, što ovdje nije bio slučaj. Štoviše, vlasnik čestice nije bio uključen u postupak ni kad je donošena originalna lokacijska dozvola 24. svibnja 2012. godine. Čak je bez vlasnikovog znanja djelomično započeta gradnja na njegovoj čestici. Ovime su ignorirana sva zakonom zagarantirana prava vlasnika predmetne čestice te je došlo do povrede privatnog vlasništva.

Pa ljudi moji, jel ovo moguće!? Može li se u našoj državi naći netko ko će zaustavit ovakvu samovolju, kazniti odgovorne za kršenje zakona, zaštititi malog čovika i njegovo pravo na normalan život?

Jedno je sigurno, mi ne odustajemo! Borit ćemo se svim dozvoljenim sredstvima protiv ovog nametnutog i štetnog projekta. Postoje i institucije van Hrvatske. U nadi da će doć vrime kad političko zaleđe više neće moći štititi ovakvo ponašanje.

Vjenčanje i rođenje

Prošli vikend opet par lipih događaja.

9. rujna u Splitu su se vjenčali Marija Ćubelić kći Nediljka i Marine (Prcovi) i Mario Perković. Sritno mladenci!!!

A u nedilju 10. rujna su Nikola i Kristina Lerotić (Pavlovi) dobili blizance (muške). Čestitke sritnim roditeljima!!!

Počela je nova školska godina. Od 8 razreda osnovne škole u Cisti Velikoj, iz Dobranja samo jedan učenik i to prvašić Josipa Ćubelić (Antićeva). Sritno Josipi a i svim našim školarcima diljem domovine!

Dolazak relikvije sv. Leopolda Bogdana Mandića u Split

Pozivamo sve Dobranjčane da ove nedilje i ponediljka dođu u Split te uz molitvu i ispovid zajedno častimo relikvije sv. Leopolda Bogdana Mandića.

U Svetište Gospe od Pojišana relikvija dolazi u nedjelju 17. rujna oko 18.00 sati.

 • Program će započeti već u 17,00 sati pripravom i pokorničkim bogoslužjem
 • U 18,00 sati je svečani doček, procesija i ulaz u svetište, molitva i počast relikvije
 • U 19,00 sati je sv. misa koju će predvoditi naš nadbiskup msgr. Marin Barišić.
 • U 20,00 sati je svečana Večernja molitva časoslova koju će sa svim prisutnim vjernicima predvoditi franjevački bogoslovi, redovnici i redovnice našeg grada.
 • Od 21,00 sat pa kroz kroz cijelu noć do jutra 18. rujna biti će bdijenje, mogućnost obilaska relikvije, molitve i pristupanja sakramentu sv. ispovijedi za sve vjernike.

Sljedećeg dana, u ponedjeljak 18. rujna:

 • U 5,00 ujutro je rana misa koju će predvoditi don Tomislav Ćubelić, katedralni župnik
 • U 6,00 sati je svečana molitva Jutarnje molitve časoslova koju će sa svim prisutnim vjernicima predvoditi redovnici i redovnice grada Splita.
 • U 8,00 sati je sv. misa koju će predvoditi naš Provincijal, fra Jure Šarčević,
 • Oko 9,00 sati je molitva oproštaja i odlaska relikvije tijela u pravcu Rijeke.

Vjenčanja i krštenje

Nakon nekoliko sprovoda vrime je za vedrije vijesti iz kolovoza.

4. kolovoza u Splitu su se vjenčali Lidija Milardović kći Ivana i Ankice (Škaričina) i Ivan Milardović. Čestitke mladencima!

18. kolovoza u Splitu su se vjenčali Andrea Racetin kći Andrije i Stanislave (rođ. Milardović – Nikoličić) i Roko Muše. Čestitke mladencima!

27. kolovoza, nakon dugo vrimena krštenje u našoj crkvi. Krstio se mali Luka, sin Ante i Marije Vujević (Beljanušić). Čestitke!

Također, 27. kolovoza u Međugorju su se vjenčali Josip (Joško) Milardović sin Joze i pok. Rose (Darin) i Ivana Stojić. Čestitke mladencima!

Osmrtnica – Božo Ćubelić (Vukas)

Dana 22. kolovoza 2017. napustio nas je

Božo Ćubelić (Vukas)

Božo Ćubelić (Vukas)

1955. - 2017.

Sprovod će biti u četvrtak 24. kolovoza u 17.00 sati na mjesnom groblju u Dobranjama.

Pokoj vični daruj mu Gospodine i svitlost vična svitlila njemu. Počivao u miru Božjem.

Iz inozemstva

Evo nekoliko vijesti iz inozemstva, neke su malo starije, al svejedno, vridi ih zabilježit jer su sve na različite načine vezane za Dobranje.

Svi ste možda čitali u novinama i portalima o velikom uspjehu mladih hrvatskih robotičara ovog lita u Japanu. Učenik osmog razreda splitske OŠ Plokite Antonio Nikolić (sin Senke rođ. Lerotić), te učenik sedmog razreda OŠ Knez Trpimir iz Kaštel Gomilice Paško Zekić pod mentorstvom kaštelanskog profesora Zorana Vukića osvojili su zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu robotičara Robocup 2017. u kategoriji “sooccer light primary” ili u “robotičkom nogometu”. RoboCup je najveća svjetska manifestacija u natjecateljskoj robotici i održava se jednom godišnje. Bravo majstori!!!

A još jedan hrvatski (dobranjski) majstor tenisa je oduševio na njemačkom državnom prvenstvu. U lipnju 2017. Daniel Milardović, sin Joška i Laure (Nikoličini) osvojio je njemačko prvenstvo do 13 godina (U-13). Čestitke!!!

Na drugom kraju svita, u Australiji, hrvatska zajednica je ugostila predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović. Uistinu prekrasni dani zajedničkog druženja koji nisu mogli proć bez Dobranjčana. Tako je u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Sydneyu, predsjednicu dočekao Tomislav Lerotić (Zoričin), inače predsjednik tog kluba.

Dobranjčani u inozemstvu jedni druge podržavaju kad se slavi i kad se tuguje. Na posljednji ispraćaj pok. Slavke Milardović pokojnog Mije Škarice u Kanadi sastale su se dvije generacije mlađih dobranjčana za zajedničku sliku.

Osmrtnica – Jozefina Lerotić

Dana 10. kolovoza 2017. napustila nas je

Jozefina Lerotić rođ. Borčić

Jozefina Lerotić rođ. Borčić

1924. - 2017.

Sprovod je bio u petak 12. kolovoza na mjesnom groblju u Donjim Andrijevcima.

Pokoj vični daruj joj Gospodine i svitlost vična svitlila njoj. Počivala u miru Božjem.

Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja u Dobranjama

U organizaciji Kulturne udruge Dobranje na školskom igralištu proslavljen je Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. Proslava je počela ujutro slavljenjem svete mise za domovinu u župskoj crkvi koju je predvodio don Alojzije Ćubelić uz koncelebraciju đakona Miljenka Bošnjaka. O važnosti slavljenja ovog dana u propovidi je govorio đakon Miljenko koji se zahvalio Dobranjčanima šta se na ovi dan vraćaju na svoju didovinu da bi se zahvalili hrvatskim braniteljima na daru slobode.

Nakon mise slijedio je uvod u proslavu kod svojih kuća okićenih hrvatskim zastavama, di su Dobranjčani uz obiteljska druženja, ručkove, kapljicu i pismu pripremali dobru atmosferu koja se kasnije prenila i na školsko igralište.

Kod škole, okupljanje je počelo oko 19.30. Dimilo se iza škole s grilova, mirisali su čevapi i svinjski vrat, a počeli su odzvanjati i prvi taktovi prateće glazbe. Prije glavne utakmice večeri, okupljene je pozdravio đakon Miljenko te se pomolio za sve branitelje koji su dali život za domovinu. Hrvatsku himnu je otpivala desetogodišnja Iva Milardović, unuka i kći dobranjskih iseljenika (Nikoličića) koji žive u Kanadi, te dobila veliki pljesak i ovacije.

U glavnoj utakmici večeri sastali su se izmješane ekipe dobranjskih đuturuma, mladih i naših gostiju. Nije da je previše važno, al zabilježimo rezultat od 4-2 u korist ekipe u “kockastim” dresovima. Poslije toga su teren zauzela dobranjska dica, zapravo se može reći da glavna utakmica večeri uvik pripada njima. Samo su im na trenutke igru “kvarili” odrasli plešući po igralištu uz taktove glazbe uživo Frane Jukića i prijatelja.

Uistinu je bila odlična atmosfera, bilo je pisme i uz harmoniku, dosta novih lica koji dosad nisu bili na proslavama, dosta naših gastarbajtera i prijatelja iz okolnih mista. Fešta je potrajala do kasno u noć, a na svoje su došli i oni koji su uživo želili zapivati uz pratnju benda.

Imali smo i malu izložbu radova na temu domovine, hrvatskih branitelja i domovinskog rata. Mislili smo nagraditi samo odabrane radove, al s obzirom da nije bilo puno radova odlučili smo nagraditi sve koji su sudjelovali. Za koji dan ćemo im podiliti nagrade.

Fala svim Dobranjčanima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji proslave, od čišćenja škole i okoliša, donošenja potrebnih uređaja, nabavke jela, pića i raznih potrepština, meštrima od grila, poslužiteljima itd.

Fala našim sponzorima i donatorima: Splitsko-dalmatinskoj Županiji, Općini Cista Provo, NK Commerce d.o.o. Aržano, te pojedinačno našim prijateljima.

Na kraju posebna zahvala svim hrvatskim braniteljima koji su nam omogućili da živimo u slobodnoj i nezavisnoj domovini Hrvatskoj. Bog Vas blagoslovio!

Osmrtnica – Matija (Maša) Ćubelić

Dana 4. kolovoza 2017. napustila nas je

Matija (Maša) Ćubelić rođ. Milardović

Matija (Maša) Ćubelić rođ. Milardović

1929. - 2017.

Sprovod će biti u ponediljak 7. kolovoza u 18.00 sati na mjesnom groblju u Dobranjama.

Pokoj vični daruj joj Gospodine i svitlost vična svitlila njoj. Počivala u miru Božjem.