Dok se izgradnja vjetroelektrane Lukovac odvija velikom brzinom, te je već postavljen veliki broj vjetroagregata koji uživo izgledaju zastrašujuće, ovdje želimo još jednom argumentirano ukazati kako ovaj projekt krši nekoliko zakona Republike Hrvatske, te kako sve odgovorne državne institucije i investitor ignoriraju argumente, prava i želje lokalne zajednice.

Popis zakona koji se krše uz obrazloženja:

1a. ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Članak 2.

2. Štetni učinci su učinci štetni za ljudsko zdravlje i okoliš,

3. Buka štetna po zdravlje ljudi jest svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene razine s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka,

4. Smetanje bukom jest stupanj smetnje stanovništva uzrokovane bukom okoliša, određene na temelju rezultata dobivenih terenskim ispitivanjem,

1b. PRAVILNIK O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM RAZINAMA BUKE U SREDINI U KOJOJ LJUDI RADE I BORAVE (NN 145/2004)

Članak 3

Rezidualna buka jest ukupna buka prisutna na nekom mjestu prije nego što je došlo do bilo kakve promjene u postojećoj situaciji.

Članak 6

Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene razine prema Tablici 1. članka 5. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih izgra­đenih, rekonstruiranih ili adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije povećati postojeće razine buke za više od 1 dB(A).

Obrazloženje:

15.07.2010. godine tvrtka ovlaštena za mjerenje buke Alfa Atest d.o.o. izvršila je mjerenja razine rezidualne buke na 4 mjesta (Dobranje, Svib i Cista Velika) koja su najugroženija i najbliža vjetroelektrani Lukovac. Iz priloženog Izvještaja o mjerenju buke, je vidljivo da je rezidualna razina buke na ovom području od 23-25 dB. Ova razina rezidualne buke je mnogo niža od dopuštene razine prema Tablici 1. članka 5. ovoga Pravilnika. 

Iz proračuna buke za pojedine vjetroagregata u Studiji utjecaja na okoliš vidljivo je da najbučnije od njih imaju razinu buke od 40-43 dB što je prekoračenje za više od 15 dB u odnosu na rezidualnu razinu buke.

Dakle, izgradnjom vjetroelektrane na ovom području krši se Zakon o zaštiti od buke, posebno kroz Članak 6 Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

2. ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA (NN 110/2007)

Članak 2

(3) Zahvatima u okoliš smije se utjecati na kakvoću življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet u okvirima održivog razvitka.

Članak 3

21. Održivi razvitak je gospodarski i socijalni razvitak društva koji u zadovoljavanju potreba današnjeg naraštaja uvažava iste mogućnosti zadovoljavanja potreba idućih naraštaja, te omogućuje dugoročno očuvanje kakvoće okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza

Članak 6

(1) Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

– zaštita života i zdravlja ljudi,

– zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti

Članak 9 – Načelo predostrožnosti

(6) Kada prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete za zdravlje ljudi i okoliš, ne smije se odlagati poduzimanje nužnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena.

(7) Odustat će se, odnosno neće se djelovati, obavljati djelatnost i/ili obaviti zahvat, koji imaju znanstveno dokazanu ili pretpostavljenu vjerojatnost štetnog i trajno štetnog utjecaja na okoliš a osobito na sastavnice okoliša – biološku raznolikost i krajobraz.

Obrazloženje:

S obzirom na već opisanu ugroženost zdravlja i normalnog života mještana nedopuštenom razinom buke, te drugim potencijalnim problemima opisanim u Primjedbama na Studiju utjecaja na okoliš poput Efekta zasjenjivanja ili treperenja sjene, opasnosti od nesreća vjetreagregata, te negativnog utjecaja na faunu jasno je da bi izgradnja vjetroelektrane na ovom području kršila Članak 9 (Načelo predostrožnosti) Zakona o zaštiti okoliša.

3. ZAKON O GRADNJI (NN 153/13)

Članak 13

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

Obrazloženje:

S obzirom na prije navedenu ugroženost zdravlja i normalnog života mještana nedopuštenom razinom buke, jasno je da izgradnja vjetroelektrane na ovom području krši Članak 13 Zakona o gradnji.

4. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/2013)

Članak 141

  1. Stranka u postupku lokacijske dozvole je podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola.

Članak 149

(1) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.

  1. U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole primjenjuje se članak 141. stavak 1. ovoga Zakona samo ako se izmjene i/ili dopune odnose na vanjsku veličinu građevine, veličinu i oblik građevne čestice ili smještaj građevine na građevnoj čestici.

Obrazloženje:

Posljednje u nizu kršenja zakona je sljedeće: Prije nekoliko mjeseci Ministarstvo graditeljstva je donijelo izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za ovaj projekt. Naime, u originalnoj lokacijskoj dozvoli jedan od pristupnih puteva ide preko Jasenka i to preko čestice koja je 1/1 u privatnom vlasništvu. Vlasnik parcele nije nikako bio uključen u upravni postupak niti obavješten o projektu u vrijeme dobijanja lokacijske i građevinske dozvole. Propust investitora? Možda da, a možda i ne s obzirom na njihovo bahato ponašanje svih ovih godina u stilu “ne može nam nitko ništa”. Kad su naknadno zaključili da bi taj pristupni put mogao biti problem, zatražili su izmjene i dopune lokacijske dozvole, tobože razdvajajući projekt u dodatne faze, gdje je zadnja faza vezana za taj pristupni put. Po svemu sudeći ta zadnja faza neće se nikad niti izvršiti.

E sad, pitanje za milijun kuna: Kako je moguće dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu za projekt koji zadire u privatno vlasništvo? 

Originalna lokacijska dozvola, kao i nedavna izmjena i dopuna lokacijske dozvole nije donesena u skladu s važećom procedurom za izmjenu lokacijske dozvole propisano čl. 149. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, a u svezi s čl. 141. st 1. istog zakona.

Naime, stranka u postupku izdavanja tj. izmjene lokacijske dozvole jest vlasnik nekretnine, odnosno nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, te je vlasnik privatne čestice preko koje je planirana izgradnja pristupnog puta, morao biti uključen u upravni postupak, što ovdje nije bio slučaj. Štoviše, vlasnik čestice nije bio uključen u postupak ni kad je donošena originalna lokacijska dozvola 24. svibnja 2012. godine. Čak je bez vlasnikovog znanja djelomično započeta gradnja na njegovoj čestici. Ovime su ignorirana sva zakonom zagarantirana prava vlasnika predmetne čestice te je došlo do povrede privatnog vlasništva.

Pa ljudi moji, jel ovo moguće!? Može li se u našoj državi naći netko ko će zaustavit ovakvu samovolju, kazniti odgovorne za kršenje zakona, zaštititi malog čovika i njegovo pravo na normalan život?

Jedno je sigurno, mi ne odustajemo! Borit ćemo se svim dozvoljenim sredstvima protiv ovog nametnutog i štetnog projekta. Postoje i institucije van Hrvatske. U nadi da će doć vrime kad političko zaleđe više neće moći štititi ovakvo ponašanje.

Još nema komentara

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena (*).