Kraj lita

Nekoliko vijesti za kraj lita:

16.rujna 2017. u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu su se vjenčali Ivana Ćubelić kći Ivana i Vinke (Tokušić) i Ivor Bodrožić. Čestitke mladencima!!!

U Cisti Velikoj je održana sv. misa za početak nove školske i vjeronaučne godine.

Nastavljaju se radovi na dobranjskom novom groblju.

Nakon stanke, nastavljaju se i radovi na uređenju šumskih puteva u Gaju.

Teror vjetroelektrane Lukovac

Dok se izgradnja vjetroelektrane Lukovac odvija velikom brzinom, te je već postavljen veliki broj vjetroagregata koji uživo izgledaju zastrašujuće, ovdje želimo još jednom argumentirano ukazati kako ovaj projekt krši nekoliko zakona Republike Hrvatske, te kako sve odgovorne državne institucije i investitor ignoriraju argumente, prava i želje lokalne zajednice.

Popis zakona koji se krše uz obrazloženja:

1a. ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Članak 2.

2. Štetni učinci su učinci štetni za ljudsko zdravlje i okoliš,

3. Buka štetna po zdravlje ljudi jest svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene razine s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka,

4. Smetanje bukom jest stupanj smetnje stanovništva uzrokovane bukom okoliša, određene na temelju rezultata dobivenih terenskim ispitivanjem,

1b. PRAVILNIK O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM RAZINAMA BUKE U SREDINI U KOJOJ LJUDI RADE I BORAVE (NN 145/2004)

Članak 3

Rezidualna buka jest ukupna buka prisutna na nekom mjestu prije nego što je došlo do bilo kakve promjene u postojećoj situaciji.

Članak 6

Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene razine prema Tablici 1. članka 5. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih izgra­đenih, rekonstruiranih ili adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije povećati postojeće razine buke za više od 1 dB(A).

Obrazloženje:

15.07.2010. godine tvrtka ovlaštena za mjerenje buke Alfa Atest d.o.o. izvršila je mjerenja razine rezidualne buke na 4 mjesta (Dobranje, Svib i Cista Velika) koja su najugroženija i najbliža vjetroelektrani Lukovac. Iz priloženog Izvještaja o mjerenju buke, je vidljivo da je rezidualna razina buke na ovom području od 23-25 dB. Ova razina rezidualne buke je mnogo niža od dopuštene razine prema Tablici 1. članka 5. ovoga Pravilnika. 

Iz proračuna buke za pojedine vjetroagregata u Studiji utjecaja na okoliš vidljivo je da najbučnije od njih imaju razinu buke od 40-43 dB što je prekoračenje za više od 15 dB u odnosu na rezidualnu razinu buke.

Dakle, izgradnjom vjetroelektrane na ovom području krši se Zakon o zaštiti od buke, posebno kroz Članak 6 Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

2. ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA (NN 110/2007)

Članak 2

(3) Zahvatima u okoliš smije se utjecati na kakvoću življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet u okvirima održivog razvitka.

Članak 3

21. Održivi razvitak je gospodarski i socijalni razvitak društva koji u zadovoljavanju potreba današnjeg naraštaja uvažava iste mogućnosti zadovoljavanja potreba idućih naraštaja, te omogućuje dugoročno očuvanje kakvoće okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza

Članak 6

(1) Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

– zaštita života i zdravlja ljudi,

– zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti

Članak 9 – Načelo predostrožnosti

(6) Kada prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete za zdravlje ljudi i okoliš, ne smije se odlagati poduzimanje nužnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena.

(7) Odustat će se, odnosno neće se djelovati, obavljati djelatnost i/ili obaviti zahvat, koji imaju znanstveno dokazanu ili pretpostavljenu vjerojatnost štetnog i trajno štetnog utjecaja na okoliš a osobito na sastavnice okoliša – biološku raznolikost i krajobraz.

Obrazloženje:

S obzirom na već opisanu ugroženost zdravlja i normalnog života mještana nedopuštenom razinom buke, te drugim potencijalnim problemima opisanim u Primjedbama na Studiju utjecaja na okoliš poput Efekta zasjenjivanja ili treperenja sjene, opasnosti od nesreća vjetreagregata, te negativnog utjecaja na faunu jasno je da bi izgradnja vjetroelektrane na ovom području kršila Članak 9 (Načelo predostrožnosti) Zakona o zaštiti okoliša.

3. ZAKON O GRADNJI (NN 153/13)

Članak 13

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

Obrazloženje:

S obzirom na prije navedenu ugroženost zdravlja i normalnog života mještana nedopuštenom razinom buke, jasno je da izgradnja vjetroelektrane na ovom području krši Članak 13 Zakona o gradnji.

4. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/2013)

Članak 141

  1. Stranka u postupku lokacijske dozvole je podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola.

Članak 149

(1) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.

  1. U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole primjenjuje se članak 141. stavak 1. ovoga Zakona samo ako se izmjene i/ili dopune odnose na vanjsku veličinu građevine, veličinu i oblik građevne čestice ili smještaj građevine na građevnoj čestici.

Obrazloženje:

Posljednje u nizu kršenja zakona je sljedeće: Prije nekoliko mjeseci Ministarstvo graditeljstva je donijelo izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za ovaj projekt. Naime, u originalnoj lokacijskoj dozvoli jedan od pristupnih puteva ide preko Jasenka i to preko čestice koja je 1/1 u privatnom vlasništvu. Vlasnik parcele nije nikako bio uključen u upravni postupak niti obavješten o projektu u vrijeme dobijanja lokacijske i građevinske dozvole. Propust investitora? Možda da, a možda i ne s obzirom na njihovo bahato ponašanje svih ovih godina u stilu “ne može nam nitko ništa”. Kad su naknadno zaključili da bi taj pristupni put mogao biti problem, zatražili su izmjene i dopune lokacijske dozvole, tobože razdvajajući projekt u dodatne faze, gdje je zadnja faza vezana za taj pristupni put. Po svemu sudeći ta zadnja faza neće se nikad niti izvršiti.

E sad, pitanje za milijun kuna: Kako je moguće dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu za projekt koji zadire u privatno vlasništvo? 

Originalna lokacijska dozvola, kao i nedavna izmjena i dopuna lokacijske dozvole nije donesena u skladu s važećom procedurom za izmjenu lokacijske dozvole propisano čl. 149. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, a u svezi s čl. 141. st 1. istog zakona.

Naime, stranka u postupku izdavanja tj. izmjene lokacijske dozvole jest vlasnik nekretnine, odnosno nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, te je vlasnik privatne čestice preko koje je planirana izgradnja pristupnog puta, morao biti uključen u upravni postupak, što ovdje nije bio slučaj. Štoviše, vlasnik čestice nije bio uključen u postupak ni kad je donošena originalna lokacijska dozvola 24. svibnja 2012. godine. Čak je bez vlasnikovog znanja djelomično započeta gradnja na njegovoj čestici. Ovime su ignorirana sva zakonom zagarantirana prava vlasnika predmetne čestice te je došlo do povrede privatnog vlasništva.

Pa ljudi moji, jel ovo moguće!? Može li se u našoj državi naći netko ko će zaustavit ovakvu samovolju, kazniti odgovorne za kršenje zakona, zaštititi malog čovika i njegovo pravo na normalan život?

Jedno je sigurno, mi ne odustajemo! Borit ćemo se svim dozvoljenim sredstvima protiv ovog nametnutog i štetnog projekta. Postoje i institucije van Hrvatske. U nadi da će doć vrime kad političko zaleđe više neće moći štititi ovakvo ponašanje.

Vjenčanje i rođenje

Prošli vikend opet par lipih događaja.

9. rujna u Splitu su se vjenčali Marija Ćubelić kći Nediljka i Marine (Prcovi) i Mario Perković. Sritno mladenci!!!

A u nedilju 10. rujna su Nikola i Kristina Lerotić (Pavlovi) dobili blizance (muške). Čestitke sritnim roditeljima!!!

Počela je nova školska godina. Od 8 razreda osnovne škole u Cisti Velikoj, iz Dobranja samo jedan učenik i to prvašić Josipa Ćubelić (Antićeva). Sritno Josipi a i svim našim školarcima diljem domovine!

Litnji radovi

Unatoč litu i visokim temperaturama u Dobranjama se radi na nekoliko frontova.

Više od misec dana teku javni radovi u sklopu kojih se čiste i uređuju javne površine.

Nedavno smo završili vanjsku izolaciju i uređenje sanitarnog čvora kod župske crkve.

Napokon je i na nas došao red za uređenje dila šumskih puteva koji su dosad zbog nemara nadležnih institucija bili zapušteni i prepušteni pojedinačnim pokušajima našim mještana da se održe u kako-tako solidnom stanju. Ove godine su na inicijativu naših mještana, uz pomoć Općine odobrena sredstva iz Županije za uređenje jednog dila šumskih puteva. Tako se sad radi na proširenju glavnog puta kroz gornji Gaj, odvojcima prema Novoj Lokvi i prema Zidinama.

Traju i radovi na novom dobranjskom groblju, trenutno se gradi treći red grobnica i usput zatrpava prostor između prije iskopanim materijalom.

U našem polju gotovo sve njive su pokošene i sino izbalano.

Ekipa naših lovaca potpomognuta kolegama iz okolnih mista još jednom pokušava sredit Novu Lokvu da napokon drži vodu. Ovi put se postavila i nepropusna folija, betoniralo dno lokve, sad bi tribala bit ko nova. Možda se budemo bućkali u njoj ko nekad na Glavarači.

Lokalni izbori 2017. – drugi krug

U nedilju 04. lipnja 2017. godine održat će se drugi krug lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj. Dobranjčani će u drugom krugu birati župana Splitsko-Dalmatinske županije između kandidata HDZ-a Blaženka Bobana i MOST-a Mira Bulja. Glasovanje će se biti u prostorijama “Ambulante”, u ulici Domovinskog rata 7.

Lokalni izbori 2017. – drugi krug

U nedilju je blagdan Duhova, misa će biti u 11.00 sati.

Od 01. lipnja počinju javni radovi u našoj Općini. Ove godine za čistoću i urednost naših javnih površina brinut će se Mate i Zvonko Ćubelić.

Čestitke u svibnju

U petak 12. svibnja vjenčali su se Nikola Lerotić (Pavlov) i Kristina Lažeta. Čestitke mladencima!

Prošlu nedilju smo proslavili Majčin dan. Čestitke svim našim majkama uz pismu Ive Fabijana – Majko Dalmatinko.

Ti Si Majka Ti Si Žena
Dalmatinka Sa Kamena
Tvoje Brime Sve Je Teže
Tvojoj Duši Nije Lako
Majko O Majko

A čestitke i svim našim mladićima i djevojkama koji ovih prolitnih dana u različitim mistima Lipe Naše primaju sakramente pričesti i krizme. Bog Vas blagoslovio.

U nedilju 21. svibnja 2017. godine održat će se lokalni izbori u Republici Hrvatskoj. Do sada su svi izbori održavani u školi, no od ovog puta izbori će se, zbog boljih uvjeta, održavati u prostorijama “Ambulante”, u ulici Domovinskog rata 7

Lokalni izbori 2017.

Ne da se zima

Iako smo usrid prolića, zadnja 2 tjedna je vrlo ladno na Dobranjama, jutarnje temperature znaju bit i oko 0 stupnjeva tako da se šporeti još lože. Niske temperature i mraz su obrstili ono malo cima kumpira šta su izvirile iz zemlje, pa se sad polako oporavljaju. Al zato na njivama ima litavca ka u priči, neće njega obrstit ni led ni mraz. Ma ni spuži, čije je vrime sad, ne izlaze baš često.

Unatoč svemu, radovi na novom groblju iđu dalje, valjda će se sad to i ubrzat s dolaskom toplijih i dužih dana.

Nastavljaju i dobranjski lovci radove na lovačkoj kući, sad je na redu krov.

Slavko Milardović (Joskić) i Milena Juričić su prošli vikend uplovili u bračnu luku. Čestitamo!

Jučer je Dobranjčane uzdrmao potres kojemu je epicentar bio u Kamešnici, bilo je kratko ali je i dobro zatreslo.

Blagdan Cvitnice, raspored za Veliki Tjedan

U nedilju smo proslavili blagdan Cvitnice u Dobranjama. Blagoslov maslinovih grančica se održao u staroj crkvi nakon čega se u procesiji išlo do nove crkve di je održana sveta misa. Blagoslov i misu predvodio je rektor Bogoslovije u Splitu don Boris Vidović.

Pročitana je i obavijest o rasporedu bogoslužja u Velikom Tjednu:

Veliki Četvrtak, 13. travnja – misa je u 18.00 sati.

Veliki Petak, 14. travnja – obredi Velikog petka u 17.00 sati.

Velika Subota, 15. travnja – Uskrsno bdijenje počinje u 20.00 sati blagoslovom vatre, zatim sveta misa, a nakon mise blagoslov hrane.

Uskrs, 16. travnja – misa je u 11.00 sati.

Evo još nekoliko prolitnih slika slikanih na blagdan sv. Josipa kad se kao nekad u šetnji na Prljačama sastaše Ančići, Vujevići i Vuletići:

10 godina web stranice Dobranja

Vrime brzo leti. Evo prošlo je 10 godina od kad smo pokrenili web stranicu Dobranja. Prošlo je mnogo događanja, raznih projekata, radova, zanimljivosti, promjena, puno se Dobranjčana, u međuvremenu preselilo na oni svit, malo je novih rođeno u Dobranjama… Ova stranica također služi i kao svojevrsna arhiva koju malo-pomalo prepisujem sa starih stranica pa ćemo uskoro moć pretražit sve događaje u zadnjih 10 godina.

Nastojat ćemo i dalje pratiti sve novosti vezano za naše lipo misto, te činiti sve šta možemo da ga sačuvamo i oživimo.

A zadnjih dana je ladnoća popustila, zajužilo je, pa su se upalile motorne pile da se nadomiri veliki potrošak drva za grijanje u prvom misecu. A koliko je bilo ladno svjedoči slika Ćubelića lokve koja je još gotovo cila zamrznuta iako je iza nas već nekoliko značajno toplijih dana.

Protekla studen je također zaustavila radove na novom dilu groblja kao i završetak radova na izolaciji sanitarnog čvora kod crkve.

Prošli petak je bio blagdan sv. Blaža, pa smo na nediljnoj misi imali grličanje – blagoslov grla. Svećenik s dvjema svijećama pristupi vjerniku i moli: “Po zagovoru sv. Blaža, biskupa i mučenika, oslobodio te Bog od bolesti grla i svakog drugog zla!”

Božićna ispovid

Prije pet dana dosta jak potres je pogodio Split i okolicu, a dobro se osjetio i u Dobranjama. Osim malo straha, nema druge štete.

Nažalost počeli su pripremni radovi za izgradnju vjetroelektrane Lukovac unatoč protivljenju stanovnika naše Općine.  Ali mi nećemo odustati u borbi protiv ovog projekta!

Vrime je priprave za Božić pa će u Dobranjama božićna ispovid biti u četvrtak 16.12. u 2 termina: ujutro u 9.30 i popodne u 15.00.